Jak to działa

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ BANANKI

 

§1 Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin. Integralną częścią Regulaminu są Warunki Użytkowania Strony Internetowej, znajdujące się pod adresem: www.bananki.pl/terms-of-service/, które Uczestnik także akceptuje.
  2. Organizator –  SEDOC LLC (Limited Liability Company) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa stanu Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki, zarejestrowana pod numerem L15000067459, z siedzibą 14 NE First Ave, 2nd Floor, Miami, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki
  3. Sklep – sklep internetowy umożliwiający użytkownikom (Kupującym) dokonywanie zakupów dostępnych w nim towarów lub usług.
  4. Sprzedawca – podmiot aktualnie prowadzący sklep. Lista Sprzedawców oraz prowadzonych przez nich Sklepów, w których Uczestnicy mogą dokonywać zakupów z rabatem korzystając ze zgromadzonych w ramach niniejszej Akcji Bananków dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej: www.bananki.pl/terms-of-service/
  5. Serwis – zestaw narzędzie teleinformatycznych wspomagających prowadzenie Akcji, w tym strona internetowa www.bananki.pl wraz z jej podstronami.
  6. Akcja – akcja rabatowa o nazwie „BANANKI”, w której warunki uczestnictwa określa niniejszy Regulamin prowadzona przez Organizatora, w celu zachęcenia jej Uczestników do zakupu towarów lub usług w Sklepie.
  7. Towar – towar lub usługa, która Uczestnik może zakupić w Sklepie.
  8. Konto – indywidualne Konto tworzone dla Uczestnika, umożliwiające uczestnictwo w Akcji oraz otrzymywanie komunikatów od Organizatora.
  9. Panel Uczestnika – zestaw narzędzi teleinformatycznych przypisanych indywidualnie do każdego Uczestnika umożliwiających mu korzystanie z Konta i zarządzanie nim.
  10. Profil Uczestnika (Twój banan) – awatar każdego Uczestnika w formie banana, który to Uczestnik może personalizować, to jest zmienić jego wygląd, np. wyraz i wygląd twarzy, włosów, tułowia.
  11. Uczestnik – osoba, która uczestniczy w niniejszej Akcji.
  12. Bananki (Punkty) – Bananki (żółte) zebrane przez Uczestnika w ramach Akcji lub (zielone) zakupione za pośrednictwem tradycyjnych środków płatniczych.
  13. Karta – przypisana do konkretnego Uczestnika elektroniczna karta punktowa, na której gromadzone są naliczane temu Uczestnikowi Bananki.
  14. Podmioty Honorowane – podmioty, z którymi Organizator zawarł stosowne porozumienie dwustronne, na mocy którego będzie uwzględniał na Karcie Bananki otrzymane przez Uczestnika od tegoż podmiotu. Aktualna Lista Podmiotów Honorowanych dostępna jest każdorazowo dla Uczestnika na stronie Serwisu pod adresem: www.bananki.pl/terms-of-service/ Podmiotem Honorowanym nie może być Sprzedawca.
  15. Rabat – kwota, o którą ulega obniżeniu cena Towaru kupowanego w Sklepie, przy czym obniżenie ceny następuje w momencie sprzedaży Towaru.
  16. Uczestnik Aktywny – taki uczestnk, który czynnie korzysta z Serwisu co najmniej raz na jeden tydzień oraz otrzymuje Bananki realizując postanowienia Akcji i zdobywa Punkty doświadczenia, a jego działanie ma charakter rzeczywisty, a nie fikcyjny. 
  17. Punkty Doświadczenia – punkty określone przez Organizatora, zdobycie określonej ilości Punktów powoduje przejście do kolejnego Poziomu doświadczenia.

 

§2 Uczestnik Akcji

 

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, która przystąpiła do Akcji poprzez dokonanie rejestracji, co polega na:
  1. Wypełnieniu dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego przez podanie adresu e-mail oraz hasła;
  2. Akceptacji Regulaminu, Warunków Użytkowania Strony oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów Uczestnictwa w Akcji;
  3. Weryfikacji rejestrującego – na podany w formularzu adres e-mail wysyłany jest link weryfikacyjny. Rejestrujący winien sprawdzić także folder SPAM. Kliknięcie na ten link oznacza pozytywną weryfikację, w tym momencie dla rejestrującego tworzone jest Konto w Serwisie i z tą chwilą staję się on Uczestnikiem.
 2. Prawo zakupu Towaru z Rabatem nie przysługuje następującym osobom:
  1. Sprzedawcy jak i Organizatorowi;
  2. Kontrahentom Organizatora lub Sprzedawcy;
  3. Osobom pełniącym u kontrahenta Organizatora lub Sprzedawcy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne;
  4. Kontrahentom osób pełniących u Organizatora lub Sprzedawcy funkcje zarządzające nadzorcze lub kontrolne;
  5. Osobom pełniące funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów osób pełniących takie funkcje u Organizatora lub Sprzedawcy,

-  w wypadkach określonych w lit. b) – e): jeśli między kontrahentami i Organizatorem/Sprzedawcą lub osobami pełniącymi te funkcje lub też pomiędzy osobami pełniącymi te funkcje u kontrahentów a Organizatorem/Sprzedawcą lub między osobami pełniącymi te funkcje u Organizatora/Sprzedawcy a kontrahentem zachodzą powiazania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.

 1. osobom pełniące funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne przynajmniej w dwóch z poniższych podmiotów: Sprzedawca, Organizator, kontrahent Sprzedawcy, kontrahent Organizatora.
 1. Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2 rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo oraz powinowactwo do drugiego stopnia.
 2. Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 rozumie się sytuacje, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.
 3. Prawo zakupu Towaru z Rabatem nie przysługuje w szczególności: pracownikom Organizatora lub Sprzedawcy oraz członkom najbliższej rodziny pracowników Organizatora lub Sprzedawcy.

 

§3 Korzystanie z Konta i zarządzanie nim

 

 1. Uczestnik może zarządzać swoim Kontem za pomocą zestawu narzędzi dostępnych dla niego w Panelu Uczestnika.
 2. Po dokonaniu weryfikacji Uczestnik uzyskuje dostęp do Panelu, podaje swoją nazwę (maksymalnie 25 znaków) oraz płeć.
 3. Uczestnicząc w Akcji Uczestnik może zmienić swoją nazwę lub płeć. Adres e-mail podany przy rejestracji nie może ulec zmianie.
 4. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących, w szczególności Sprzedawców, informacji handlowej lub materiałów marketingowych na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym przy dokonywaniu Rejestracji lub też później. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana przez wybór odpowiedniej opcji w Panelu Uczestnika.
 5. Uczestnik ma możliwość zmiany hasła.
 6. Zakazane jest udostępnianie Konta osobom trzecim. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę hasła do Konta, skutki udostępnienia go osobom trzecim oraz korzystanie z Konta przez osoby nieuprawnione.
 7. Uczestnik ma możliwość zmiany swojego Profilu, przez zmianę jego wyrazu twarzy, koloru i wyglądu włosów, tułowie, tła, przy czym zmiana niektórych tych elementów może wymagać dokonania zakupu w Sklepie u Sprzedawcy.
 8. Uczestnik ma możliwość korzystania z Forum. Zakazuje się zamieszczania na Forum jakichkolwiek treści bezprawnych, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych, naruszających czyjekolwiek dobra osobiste, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę prawnie chronioną, pomawiających, zniesławiających, a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i Netykiety.
 9. Uczestnik ma dostęp do Rankingu Uczestników, który zawiera ich listę tworzona według ilości zdobytych Bananków. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie innym Uczestnikom informacji o nim, to jest jego nazwy oraz ilości zdobytych Bananków dla celów wyświetlenia Rankingu.
 10. Uczestnik tworząc konto w portalu Bananki.pl potwierdza, ze będzie korzystał z zasobów serwisu w Polsce.
 11. Organizator Akcji ma prawo zweryfikować aktywność użytkownika - Uczestnika Akcji. W tym celu stosuje dodatkowe statusy np. weryfikację, proces uruchamiający czasowe zawieszenie niektórych funkcji konta w tym m.in. wypłacanie nagród. Uczestnik Akcji akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na podjęcie przez Organizatora Akcji dodatkowych czynności sprawdzających wiarygodność Uczestnika. 

 

§4 Bananki i Rabaty

 

 1. Sprzedawca nie jest organizatorem Akcji, nie jest też pełnomocnikiem czy przedstawicielem Organizatora.
 2. Uczestnik Akcji po wypełnieniu formularza i dopełnieniu czynności, o których mowa w §2 ust. 1 otrzymuje możliwość korzystania  z Karty oraz dostęp do Konta. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową, debetową itp. i nie umożliwia jakichkolwiek płatności. Karta nie podlega transferowi. Dostęp do Karty Uczestnik uzyskuje po zalogowaniu się na swoje konto Uczestnika Akcji, podając adres e-mail oraz hasło podawane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Na Karcie gromadzone są naliczane Użytkownikowi Bananki (Żółte). Przyznającym Bananki jest Organizator. Sprzedawca nie jest podmiotem przyznającym Bananki. Użytkownik może zakupić również Bananki (Zielone), które naliczane są wyłącznie z tytułu zakupu w sekcji https://www.bananki.pl/doladuj-bananki/.
 4. Nie ma możliwości wymiany Bananków (waluty wirtualnej) na pieniądze u Organizatora.
 5. Uczestnik może otrzymać Bananki (Żółte) z tytułu dokonywania czynności, których aktualna lista (wraz ze wskazaniem ilości przysługujących Bananków) dostępna jest każdorazowo na stronie Serwisu pod adresem: www.bananki.pl/get-bananas/. W szczególności czynności te mogą polegać na:
  1. Wykonywaniu zadań w grach komputerowych;
  2. Dokonywaniu zakupów Towarów lub Usług u Sprzedawców w ich Sklepach; (przy czym adres e-mail podany przez Uczestnika podczas korzystania z tych Sklepów powinien być identyczny z adresem e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym, w przeciwnym razie Uczestnik może nie otrzymać Bananków);
  3. Wypełnianiu ankiet;
  4. Polecaniu Serwisu innym – Uczestnik Polecający otrzymuje Bananki za każdego Uczestnika, który zarejestruje się w Serwisie (Uczestnik Polecony) i zostanie przypisany przez Organizatora do Uczestnika Polecającego za pomocą linku referencyjnego, który wyświetlany jest Uczestnikowi Polecającemu w jego Panelu Uczestnika pod adresem: http://www.bananki.pl/get-bananasrecommend/. Uczestnik otrzymuje:
   1. 10% z Bananków zdobytych w ciągu 300 dni od dnia dokonania rejestracji przez Uczestnika Poleconego, jeśli jest on Aktywny
   2. 25 Bananków i dodatkowo 25 doświadczenia, jeśli Uczestnik Polecony jest aktywny
  5. pobraniu aplikacji;
  6. podniesieniu poziomu doświadczenia.
 6. O ile z Regulaminu nie wynika co innego, Organizator nie uwzględni jakichkolwiek Bananków uzyskanych przez Uczestnika w inny sposób niż wskazany w ust. 5.
 7. Organizator może w ramach dodatkowych akcji promocyjnych przyznawać także Bananki Uczestnikom, którzy spełnią określone przez niego wymogi, np. dokonają zakupów za określoną cenę w określonym czasie lub zaproszą określoną liczbę Uczestników.
 8. Organizator może także zarezerwować pakiet Bananków, które to będą przeznaczone dla każdego z Uczestników, przy czym pierwszeństwo w ich uzyskaniu może przysługiwać Uczestnikom, którzy spełnia określone przez Organizatora warunki, na przykład wykażą się działaniami wspierającymi rozwój Serwisu lub dokonają szczególnych zasług dla Serwisu. Jednakże dokonanie takich działań lub zasług nie może być warunkiem otrzymania Bananków, a jedynie uprawnia do pierwszeństwa przy ich otrzymaniu.
 9. Dzięki zgromadzonym na Karcie Banankom (Żółtym oraz Zielonym) Uczestnik może skorzystać z Rabatu przy zakupie Towarów - wyłącznie w Sklepie. Jeden Bananek zebrany na Karcie uprawniać będzie do otrzymania 10 groszy rabatu przy zakupie dowolnego wybranego przez Uczestnika Towaru w Sklepie.
 10. Udzielony Rabat nigdy nie będzie rabatem 100%. Uczestnik, dokonując zakupu z Rabatem, zawsze będzie musiał uiścić część ceny za kupowane Towary. Minimalna cena netto towaru, jaką Uczestnik musi zapłacić po uwzględnieniu rabatu wynosi 1 (jeden) PLN
 11. Rabat Sprzedawca uwzględnia w momencie sprzedaży, jako podstawę opodatkowania wskazując kwotę, którą Uczestnik zapłacił po uwzględnieniu Rabatu.
 12. Bananki nie uprawniają do dokonywania jakichkolwiek płatności, a jedynie uprawniają do zakupu Towaru z Rabatem i wyłącznie w Sklepie.
 13. Organizator ma prawo odmówić przyznania Bananków w każdym przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż celem lub skutkiem działań Uczestnika jest ich otrzymanie w oparciu o zdarzenia nierzeczywiste lub fikcyjne (np. multiplikowanie Kont, działań Uczestnika, używanie robotów) lub gdy zachodzi jakakolwiek wątpliwość co do wiarygodności Uczestnika jak i gdy Uczestnik narusza regulamin Serwisu.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że płatności PaySafeCard oraz sms nie podlegają zwrotom gotówkowym. Organizator zwróci Uczestnikowi Akcji równowartość zakupu w punktach premiowych (banankach).
 15. Rozróżnia się dwa rodzaje Bananków (Punktów) - Zielone oraz Żółte. Bananki Zielone mogą zostać zakupione w zakładce https://www.bananki.pl/doladuj-bananki/ z wykorzystaniem realnych środków płatniczych. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, że Bananki te może wykorzystać wyłącznie w Sklepie https://www.bananki.pl/sklep/ (Punkty te nie mogą zostać wykorzystane w zakładce Bananabet https://www.bananki.pl/lottery/). Bananki Żółte to punkty, które użytkownik zdobywa w ramach czynności wskazanych w ust. 5.
 16. To Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie rozliczenia podatkowe związane z otrzymaniem nagrody od spółki Sedoc LLC w państwie, w którym przebywa. Odpowiedzialność dotycząca świadczeń podatkowych za otrzymane nagrody lub doładowania PayPal spoczywa wyłącznie na Uczestniku Akcji.


 

 

§5 Zakaz transferu Bananków

 

 1. Bananki są nietransferowalne.
 2. Konto, Karta oraz zgromadzone na niej Bananki przechodzą na następców prawnych, zgodnie z właściwymi przepisami.
 3. Bananki nie mogą być wymienione na realne pieniądze ani na żadne inne dobro lub wartość.
 4. Organizator nie ma obowiązku kontroli i monitorowania przestrzegania przez Uczestników zakazu transferu Bananków, gdyż nie dysponuje takimi możliwościami technicznymi. W razie jednak wykrycia takiego procederu może on wykluczyć Uczestnika z Akcji ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Organizator nie jest stroną jakichkolwiek czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Uczestnikiem a Sprzedawcą, w szczególności umowy zakupu Towaru lub usługi i nie ponosi odpowiedzialności za brak honorowania Bananków przez Sprzedawcę, odmowę przyznania Rabatu lub przyznanie go w niższej wysokości a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę, w szczególności wadliwość Towaru.
 6. Organizator nie ingeruje w żaden sposób w rozliczenia między Uczestnikiem a Sprzedawcą ani nie angażuje się w rozstrzyganie jakichkolwiek sporów między nimi.
 7. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe naliczenie lub brak naliczenia jakiegokolwiek świadczenia publicznoprawnego (w szczególności od wartości dodanej) przez Sprzedawcę od sprzedaży Towaru lub też zastosowanie niewłaściwej stawki tego świadczenia.
 8. Uczestnik i Sprzedawca są obowiązani do samodzielnego dokonania wszelkich rozliczeń i obowiązków cywilnoprawnych i publicznoprawnych, w tym podatkowych, związanych z dokonaniem zakupu Towaru. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niedokonanie lub niepełne dokonanie rozliczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych, w tym brak zapłaty podatku przez Uczestnika lub osobę trzecią, jak i brak przekazania Towaru przez Sprzedawcę Uczestnikowi.
 9. Uczestnicy obowiązani są do rozliczenia wszelkich podatków oraz świadczeń publicznoprawnych i prywatnoprawnych związanych z otrzymywaniem Bananków, Rabatu oraz ewentualnym przekazywaniem Bananków między sobą jak i transferem Bananków (to, iż jest on zabroniony przez Regulamin Akcji nie uchyla ewentualnych obowiązków podatkowych lub innych publicznoprawnych lub prywatnoprawnych w przypadku jego niezgodnego z Regulaminem przekazania). Organizator nie rozlicza jakichkolwiek podatków lub świadczeń publicznoprawnych czy prywatnoprawnych za Uczestnika związanych z wyżej wymienionymi zdarzeniami, nie pełni funkcji płatnika, czy inkasenta, nie jest obowiązany do obliczenia, poboru i zapłaty podatku.

 

§6 Zakończenie Uczestnictwa w Akcji

 

 1. Akcja trwa przez czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w pilnych wypadkach ze skutkiem natychmiastowym, a w innych przypadkach – za uprzednim powiadomieniem Uczestników.
 3. Organizator może w każdym momencie wykluczyć Uczestnika z Akcji, który narusza niniejszy Regulamin, lub narusza dobre imię, renomy, dobra osobiste Organizatora jak i Sklepu lub prowadzącego Sklep lub narusza Regulamin Sklepu (w szczególności narusza zakaz transferu Bananków) lub przepisy prawa lub postępuje w sposób sprzeczny z zasadami uczciwego obrotu. Jednocześnie Organizator może pozbawić takiego Uczestnika prawa do ponownego uczestnictwa na czas określony lub nieokreślony lub na zawsze.
 4. Uczestnik może w każdym czasie wyrejestrować się z Akcji składając oświadczenie w formie elektronicznej
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 – jeśli przyczyną wyrejestrowania się jest zmiana Regulaminu, Uczestnik nie traci Bananków i może je wykorzystać po zakończeniu uczestnictwa w Akcji, z tym że od momentu zakończenia Uczestnictwa nie może już otrzymywać jakichkolwiek nowych Bananków.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 – 4 ( z wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 5), zgromadzone przez Uczestnika Bananki przepadają i nie mogą być przez niego w żaden sposób wykorzystane.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.bananki.pl/terms-of-service/ Uczestników Akcji Organizator zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Uczestnik nie wyrejestruje się z Akcji, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zasad przyznawania Bananków wynikających ze zdarzeń mających miejsceprzed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Organizator ma prawo zawiesić obowiązywanie Akcji, o czym uprzednio zawiadamia Uczestników, wskazując także oczekiwany okres zawieszenia. Zawiadomienie nie jest konieczne, jeśli zawieszenie jest spowodowane nagłymi lub nieprzewidzianymi okolicznościami (np. awaria, usterki w działaniu systemu naliczania Bananków, błędy w oprogramowaniu, atak hakerski, wirus komputerowy).
 3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem składane są w formie elektronicznej, chyba że niniejszy Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Przez formę elektroniczną rozumie się
  1. wysłanie przez Uczestnika wiadomości poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem:  http://www.bananki.pl/contact/
  2. wysłanie przez Organizatora
   1. wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym;
   2. komunikatu poprzez infrastrukturę systemową (Uczestnik ma dostęp do takich komunikatów na swoim Panelu).
 4. Akcja podlega prawu właściwemu dla siedziby Organizatora, to jest stanu Floryda Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 5. Spory wynikłe z Akcji rozpatruje rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 6. Niniejszy Regulamin Akcji obowiązuje od dnia 1.1.2016 i ma zastosowanie do Bananków uzyskanych od tego dnia włącznie.
 7. Uczestnik akceptuje fakt, że nazewnictwo pewnych instytucji lub czynności prawnych lub faktycznych stosowane na stronach internetowych Akcji lub w komunikacji między Organizatorem a Uczestnikiem mogą być odmienne od nazw stosowanych w Regulaminie. Wynika to z różnicy pomiędzy językiem prawnym a językiem potocznym. Niemniej dla oceny charakteru prawnego danej instytucji lub czynności decydujące znaczenie ma zawsze terminologia użyta w Regulaminie.

 

 

 

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Zasobów strony internetowej www.bananki.pl

Niniejsze Warunki stanowią integralną część Regulaminu Akcji „Bananki”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Warunki Użytkowania (Warunki) regulują korzystanie z zasobów teleinformatycznych Serwisu Bananki.pl, w tym ze strony internetowej o adresie: www.bananki.pl oraz podstron („Zasoby”).
 2. Operatorem Zasobów jes–  SEDOC LLC (Limited Liability Company) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa stanu Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki, zarejestrowana pod numerem L15000067459, z siedzibą 14 NE First Ave, 2nd Floor, Miami, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki („Operator”).
 3. Korzystanie przez użytkownika („Użytkownik”) z jakichkolwiek lub niektórych Zasobów lub zawartości (zdefiniowanych poniżej) wymaga pełnej akceptacji niniejszych Warunków i innych stosownych warunków, w zależności od Zasobów, z których Użytkownik korzysta.
 4. Określenie „zawartość” odnosi się w szczególności do wszystkich elementów tekstowych, graficznych, muzycznych lub dźwiękowych, wszystkich wiadomości, wszystkich tytułów, postaci fikcyjnych, nazw, tematów, obiektów, dekoracji, kostiumów, efektów, tekstów, dialogów, sloganów, miejsc, wzorów, diagramów, koncepcji, projektów, grafiki, animacji, dźwięków, kompozycji muzycznych, choreografii, filmów video, elementów audiowizualnych i wszelkich innych elementów, występujących w ramach, razem ze wszystkimi związanymi z nimi prawami własności intelektualnej, znakami towarowymi, nazwami domen internetowych, akronimami, logo i rysunkami (łącznie zwane dalej” Zawartością”).
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia postanowień do niniejszych Warunków w dowolnym czasie, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

 

§2 Konto

 

 1. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i opcji wymaga korzystania z Konta. Użytkownik, który nie posiada jeszcze Konta, może je utworzyć tutaj: www.bananki.pl
 2. Aby utworzyć Konto, Użytkownik musi dysponować adresem e-mail oraz podać prawdziwe i dokładne informacje. Nie można używać nazwy użytkownika lub awatara, która jest już wykorzystywana przez kogoś innego, która jest sprzeczna z Warunkami lub zasadami netykiety lub która jest obraźliwa, wulgarna, obsceniczna, zniesławiająca lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawa osób trzecich (w szczególności, bez ograniczeń, prawa do nazwy/nazwiska i wizerunku). Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Nazwy Użytkownika w związku z korzystaniem z Zasobów. Aby dowiedzieć się, jakie inne informacje mogą być udostępnione innym, należy zapoznać się z Naszą Polityką Prywatności.
 3. Użytkownik nie powinien ujawniać hasła do Konta, osobom trzecim. Operator nigdy nie żąda ujawnienia hasła i nigdy nie będzie kontaktować się z Użytkownikiem w celu podania pytań pomocniczych do hasła. Korzystanie z Konta  za pomocą hasła, w szczególności dokonywanie jakiejkolwiek Transakcji, będzie uznawane jako korzystanie z Konta przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych osobowych oraz zobowiązuje się uaktualniać je na bieżąco, zgodnie z wytycznymi Operatora. Użytkownikowi nie wolno podszywać się pod inne osoby ani powoływać się na powiazania z jakąkolwiek inną osobą, zwłaszcza przy używaniu danych osobowych, hasła lub innych informacji, odnoszących się do cudzego Konta, nazwy, wizerunku, głosu, obrazu lub zdjęcia innej osoby ani przedstawiać nieprawdziwych informacji dotyczących rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Zakazuje się zamieszczania i przechowywania przez Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych.
 6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto zgodne ze swoim miejscem zamieszkania - regionu, dla którego przygotowana została oferta serwisu.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Operator może podjąć działania w celu sprawdzenia dokładności podanych informacji, zwłaszcza poprzez sprawdzenie każdego numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego lub wskazanego adresu e-mail, a także weryfikację danych konta bankowego czy numeru karty kredytowej. W celu ochrony innych Użytkowników i w celu zlikwidowania ryzyka wystąpienia nadużyć lub oszustwa, na żądanie Operatora Użytkownik zgadza się wysłać e-mailem, faksem lub pocztą niezbędne upoważnienia oraz niezbędne dokumenty do Operatora, w tym kopię dowodu osobistego lub paszportu.
 8. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Operatora poprzez formularz kontaktowy  dostępny pod adresem:  http://www.bananki.pl/contact/ o każdym zauważonym nieupoważnionym użyciu jego Konta, włamania się, wykradzenia hasła lub innych informacji dotyczących Konta lub innym naruszeniu zabezpieczeń dotyczących lub związanych z Zasobami.
 9. Operator ma prawo podejmowania w stosunku do Użytkownika wszelkich środków wynikających z właściwych przepisów w celu przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i tzw. praniu brudnych pieniędzy (anit-money laundering).

 

§3 Korzystanie z Zasobów i zasady korzystania

 

 1. Zasoby są przeznaczone tylko do użytku osobistego i w żadnym wypadku nie należy ich w jakikolwiek sposób używać w celach komercyjnych, chyba  że z właściwych przepisów (także wewnętrznych) wynika co innego. Użytkownikowi nie wolno bezpośrednio lub pośrednio sprzedawać, użyczać lub w inny sposób wprowadzać na rynek Zasobów. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego ani nie tłumaczyć, przystosowywać, powielać, rozprowadzać, rozpowszechniać lub przekazywać jakichkolwiek informacji, jakiegokolwiek oprogramowania, jakiegokolwiek produktu ani jakiegokolwiek innego elementu Zasobów. Kopiowanie lub automatyczne ściąganie albo wykorzystanie dużej ilości Zasobów lub przenoszenie jakichkolwiek Zasobów na inny komputer lub inne urządzenie przenośne jest zabronione.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów w każdym czasie w sposób zgodny z obowiązującym krajowym i międzynarodowym prawem oraz innymi regulacjami oraz z postanowieniami niniejszych Warunków. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Zasobów (w tym przez tworzenie i korzystanie z jakiejkolwiek zawartości stworzonej przez Użytkownika) do celów niezgodnych z prawem lub nieetycznych lub w celach sprzecznych z funkcjonowaniem Zasobów.

  §4 Zasady zamieszczania jakiejkolwiek zawartości przez Użytkownika

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści bezprawnej.
 2. Treścią bezprawną jest Treść niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu oraz niniejszymi Warunkami, a także zasadami współżycia społecznego lub zasadami uczciwego obrotu lub uczciwej konkurencji lub zasadami Netykiety.
 3. Użytkownik, który zamieścił jakąkolwiek treść, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki jej zamieszczenia i przechowywania w Zasobach.
 4. Jakakolwiek treść zamieszczana przez Użytkownika:
 5. nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani naruszać cudzych dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej;
 1. nie może zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i zasady uczciwej konkurencji, w szczególności:
  1. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;
  2. propagujących przemoc;
  3. wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;
  4. wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;
  5. dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma uprawnień;
  6. fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);
  7. dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa.
  8. dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;
  9. zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;
  10. dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;
  11. dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu).
 2. Treści nie mogą zawierać materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub innych naruszających chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa wynalazcze, prawa ze znaków towarowych prawo do wizerunku oraz dobra osobiste, jak cześć, dobre imię) lub danych osobowych osób trzecich (numery telefonów, zdjęcie). Musisz pamiętać o tym, iż właściciele praw własności intelektualnej i osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, mogą informować Nas o przypadkach naruszenia ich praw wraz z prośbą o uniemożliwienia dostępu do zamieszonych przez Ciebie treści. Jeśli informacja taka będzie wiarygodna, przepisy prawne zobowiązują nas do uniemożliwienia dostępu do takich Treści.
 3. Treści nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, jak i „łańcuszków internetowych”;
 4. Jeżeli Treści zawierają lub mogą zawierać elementy naruszające lub mogące naruszać niniejsze zasady, to Użytkownik zobowiązany jest przed zamieszczeniem tej Treści, treści te wykreślić w sposób uniemożliwiający ich odczyt w jakikolwiek sposób.
 5. Konsekwencje zamieszczania Treści bezprawnych:
  1. Możliwość uniemożliwienia przez Operatora dostępu do tej Treści;
  2. Ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Zasobów na czas określony lub nieokreślony;
  3. Zawieszenie lub ograniczenie dostępu do Konta na czas określony lub nieokreślony
  4. Ban – trwałe i bezpowrotne wykluczenie z możliwości korzystania z Zasobów.
 6. Ponosisz pełną odpowiedzialność (w tym odszkodowawczą) za wszelkie skutki zamieszczenia Treści bezprawnych wobec Operatora jak i każdej innej osoby;
 7. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zamieszczenie Treści bezprawnej wypełnia znamiona przestępstwa, możemy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania.

 

 

§5 Podstawowe obowiązki Użytkownika

 

Pa    Pamiętaj o swoich podstawowych obowiązkach jako Użytkownika Zasobów, iż nie będziesz:

 

 1. podejmować działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Zasobów lub zakłócają poprawne jego funkcjonowanie;
 2. kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich oraz naszej wyraźnej, pisemnej zgody;
 3. korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do Zasobów i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 4. korzystać z danych osobowych innych Użytkowników, dostępnych w Zasobach w celu innym niż dozwolone w przepisach, w szczególności nie będziesz wysyłać im niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub zbierać te dane w innych celach;
 5. omijać podejmowanych przez nas uprawnień, jeśli będziemy zmuszeni do ich podjęcia;
 6. kopiować, rozpowszechniać, modyfikować treści pochodzących z Portalu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody, dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznawania kodu źródłowego serwisu. Wolno Ci jedynie wykorzystywać te elementy Zasobów, które sam dodałeś (tj. zamieszczone przez Ciebie.
 7. wykorzystywać jakiegokolwiek elementu lub treści, które naruszają prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej, prawo do prywatności lub prawa do wizerunku lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich;
 8. tworzyć, używać, udostępniać lub publikować w jakikolwiek sposób (na forum, w profilu publicznym lub w inny sposób) jakiegokolwiek materiału (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.) lub treści, który jest agresywny, zawiera groźby, złośliwy, oszczerczy, nieprawdziwy, pornograficzny, z elementami pedofilii, obsceniczny, wulgarny, rasistowski, ksenofobiczny, który może podsycać nienawiść, pornografię, przemoc, sprzeczny z moralnością lub w inny sposób nie do przyjęcia;
 9. tworzyć, używać, udostępniać lub publikować w jakikolwiek sposób (na forum, w profilu publicznym lub w inny sposób) jakiegokolwiek materiału (tekst, słowa, obrazy, dźwięki, filmy itp.), który stanowiłby naruszenie zobowiązania do zachowania poufności lub który zachęcałby do popełnienia czynu bezprawnego (takiego jak piractwo, łamanie zabezpieczeń lub dystrybucja nieoryginalnego oprogramowania);
 10. podejmować działania mające na celu uzyskanie dostępu do elementów lub funkcji Zasobów, których używanie nie zostało zaaprobowane przez Operatora;
 11. modyfikować, tłumaczyć, przystosowywać, powielać, kopiować lub wydobywać informacje, elementy oprogramowania, produkty lub inne części Zasobów w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora;
 12. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, zakłócić, spowalniać lub w podobny sposób zakłócać normalne funkcjonowanie całości lub części Zasobów, lub ich dostępności dla innych Użytkowników lub funkcjonowania sieci partnerskich Zasobów, lub próbować powyższych czynności;
 13. przekazywać lub rozprzestrzeniać wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby, uszkodzone pliki lub podobne destrukcyjne urządzenia lub uszkadzające dane w ramach Zasobów i / lub organizować, uczestniczyć lub brać udział w jakikolwiek sposób w ataku na serwery Serwisu lub jego dostawców usług i partnerów;
 14. tworzyć, używać lub rozpowszechniać "auto" lub "makro" programów komputerowych lub innych oszukańczych programów, w tym m.in. modów, hacków, botów i trainerów, lub aplikacje, i / lub korzystania z Zasobow za pośrednictwem lustrzanych stron;
 15. tworzyć lub dostarczać inne środki umożliwiające korzystanie z Zasobów  przez osoby trzecie, na przykład emulatory serwera;
 16. nękać innych Użytkowników Zasobów, wysyłać niezamówionych komunikatów handlowych w celach komercyjnych, korzystać z Zasobow dla celów badań, konkursów, sprzedaży lawinowej lub czynności podobnych, lub do wysyłania masowych e-maili, spamu lub niepożądanych ogłoszeń reklamowych lub promocyjnych, w celach komercyjnych lub w inny sposób;
 17. używać nieprawdziwych informacji, użyć Konta  innego Użytkownika, podszywać się pod tożsamość innej osoby lub przedstawiać nieprawdziwe powiązania w stosunkach z jakąkolwiek osobą fizyczną lub osobą prawną w ramach Zasobów lub podczas korzystania z Zasobów;
 18. stosować środków, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez Operatora do gromadzenia lub przechowywania danych wymienianych przez innych Użytkowników w ramach Zasobów lub nazw / pseudonimów Użytkowników lub haseł innych Użytkowników;
 19. usiłować uzyskać hasła, informacje dotyczące Konta lub innych informacji o charakterze prywatnym dotyczących innego Użytkownika z Zasobów lub sprzedawać, używać, udostępniać, wypożyczać i / lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać osobom trzecim Konta Użytkownika i / lub środków umożliwiających dostęp lub w jakikolwiek inny sposób dozwalać na korzystanie z Konta przez osoby trzecie;
 20. korzystać w sposób nieprawidłowy z pomocy lub przycisków skarg/powiadomień lub wysłać nieprawdziwe raporty do członków personelu Operatora;
 21. udostępniać, używać, pobierać z Zasobów lub w inny sposób odtwarzać lub dostarczać do osób trzecich (bezpłatnie lub odpłatnie) jakiegokolwiek katalogu Użytkowników Zasobów lub innych informacji dotyczących Użytkowników lub korzystania z Zasobów;
 22. fałszywie zaświadczać, iż Użytkownik jest pracownikiem lub przedstawicielem Operatora, jego partnerów albo agentów.
 23. Multiplikować Kont (multiplikowanie kont to używanie przez jedną osobę wielu kont na stronie, np. w celu wyłudzenia Bananków lub też w celu pisania nieprawdziwych ocen za fikcyjne transakcje. Poprzez multiplikowanie kont rozumie się również usuwanie starych kont i tworzenie nowych celem uzyskania korzyści niezgodnych z postanowieniami regulaminu, oraz poprzez korzystanie z jednego steam tradelinku na różnych kontach)

 

 

§6 Nasze Uprawnienia

 

 1. Możemy podjąć wszelkie dopuszczalne przez prawo środki, jeśli Użytkownik narusza Regulamin Serwisu lub inne przepisy prawa.
 2. W szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
  1. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi;
  2. Użytkownik zamieścił Dane (w sposób sprzeczny z §5;
  3. Dane osobowe Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji;
  4. Otrzymanie przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;
  5. Użytkownik korzysta z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Zasobach w celach innych niż korzystanie z Zasobów, w szczególności wysyła im niezamówione informacje handlowe (spam);
  6. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta;
  7. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych (w szczególności zasady wynikające z Polityki Prywatności.
  8. Operator otrzymuje od Użytkowników wiarygodne wiadomości, że dany Użytkownik nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy kupna – sprzedaży lub też korzysta z Zasobów w celu wyłudzenia informacji;
  9. Istnieje podejrzenie nieprawidłowości przy wykonaniu umowy
  10. Jest duża liczba negatywnych Opinii o Użytkowniku;
  11. Użytkownik podejmuje działania, których celem jest jedynie podniesienie pozycji Użytkownika lub też pozyskanie kontaktów do określonej grupy docelowej Użytkowników w związku z wykonywaną przez siebie działalnością (np. na czyjeś zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która nie jest związana z tematyką Zasobów
  12. Użytkownik naruszył zasady dotyczące wystawiania opinii
  13. Użytkownik zamieszcza w Ogłoszeniach adresy stron WWW w celu promowania sprzedaży towarów lub usług znajdujących się na tych stronach.
 1. Możemy także podjąć wszelkie dopuszczalne prawem środki w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Operator może wówczas uzależnić uchylenie zastosowania określonego środka od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta tego Użytkownika.

 

§7 Zmiana niniejszych Warunków

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie www.bananki.pl/terms-of-service/
 2. Operator powiadamia Użytkowników w formie elektronicznej o zamierzonej zmianie Warunków na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia powiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Rozwiązanie umowy następuje przez zawiadomienie Operatora na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej,
 3. Niniejsze warunki podlegają prawu właściwemu dla siedziby Operatora, to jest prawu stanu Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki
 4. Postanowienia Warunków nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która korzysta z Zasobów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli jakikolwiek przepis Warunków jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2016

 

§8 Postanowienia różne

 

Tytuły i nagłówki

Nagłówki artykułów służą wyłącznie ułatwieniu lektury i zrozumieniu niniejszych Warunków i nie mogą w żadnym wypadku prowadzić do założeń odnośnie wykonania treści postanowień i sposobu, w jaki postanowienia te mogą być interpretowane.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się zbędne lub nieistotne lub zostanie uznane za nieważne lub nie będzie miało zastosowania, postanowienie to będzie interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlać początkowe intencje Operatora oraz pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną bez zmian i nadal będą obowiązywać, tak, jakby niepotrzebne, nieistotne, nieważne lub niemożliwe do zastosowania przepisy nie stanowiły już części Warunków.

Zrzeczenie się praw

Fakt, że Operator lub Użytkownik nie wykonuje lub nie dochodzi jakiegokolwiek prawa lub nie korzysta z postanowienia niniejszych Warunków, lub nie korzysta z nich niezwłocznie, nie może być uznawany za odstąpienie od tego prawa lub przepisu. Odstąpienie od stosowania jednego z postanowień niniejszych Warunków może zostać uznane za obowiązujące dopiero po podpisaniu pisemnego oświadczenia w tej sprawie przez Operatora lub przez Użytkownika.

Niniejsze Warunki są w każdej chwili dostępne pod adresem www.bananki.pl/terms-of-service/

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z Operatorem poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem:  http://www.bananki.pl/contact/

 

SMS Premium

1) Operatorem świadczącym usługę SMS Premium jest firma:

CashBill S.A.

ul. Sobieskiego 2

40-082 Katowice

NIP: 6292410801

REGON: 241048572

KRS: 0000323297

2) Korzystanie w usługi SMS Premium jest równoznaczne z akceptacją regulaminu CashBill S.A. 

3) Usługa działa tylko w Polsce i dotyczy sieci T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

4) Reklamacje:

- W przypadku problemów związanych z płatnościami np. gdy nie otrzymałeś kodu zwrotnego należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Cashbill (infolinia 32 438 45 00; adres: Ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice) dostarczającą usługę SMS Premium.
- W razie problemów z poprawnością zakupionego kodu, błędnie przeliczonej waluty strony (tj. bananków -  zielonych) aktywowanej na koncie użytkownika w serwisie www.bananki.pl prosimy o kontakt z właścicielem strony tj. spółką Sedoc LLC poprzez formularz kontaktowy znajdujący się z zakładce support lub na adres 14 NE First Ave, 2nd Floor, Miami, FL 33132, United States.

5) Właściciel strony www.bananki.pl lub firma obsługująca płatności mogą poprosić o udzielenie szczegółowych danych zawartych podczas transakcji w celu poprawnego rozpatrzenia problemu.

6) Każdy nowy użytkownik ma możliwość doładowania bananków o nominalnej warości 50 zł. Po wykorzystaniu tego limitu musi osiągnąć co najmniej 2 poziom konta na stronie www.bananki.pl by limit został powiększony do kwoty 100 zł. Następne progi umożliwiające doładowania to:
- poziom 4 - 200 zł
- poziom 6 - 500 zł
- poziom 10 - bez limitu

- Właściciel strony www.bananki.pl ma prawo zablokować zakupione bananki do momentu odblokowania określonego poziomu konta. 
- Właściciel strony www.bananki.pl ma prawo zablokować konto bez możliwości wymiany zebranych bananków na nagrody w przypadku wykrycia, licznych doładowań z tego samego numeru telefonu na różnych kontach (Tworzenie multikont). 
Użytkownik akceptując niniejszy regulamin godzi się na powyższe warunki.

 

Postanowienia dotyczące doładowań PayPal

1) Jedno, wybrane konto PayPal może być zarejestrowane wyłącznie na jednym koncie użykownika w serwisie Bananki.pl. W specjalnych przypadkach Organizator może udzielić zgody Użytkownikowi na połączenie konta PayPal z innym kontem w serwisie.

2) Wypłaty PayPal są obciążone prowizją, która może wynieść maksymalnie do 3% od wartości nagrody.

 - Organizator umożliwia wykonywanie wypłat PayPal przy wykorzystaniu kwoty minimalnej niezbędnej do realizacji usługi.

3) Wypłaty realizowane są w określonych terminach. Zlecenia złożone w danym miesiącu będą realizowane najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. 

4) W przypadku błędnie wpisanego adresu E-mail służącego do realizacji wypłat na konto PayPal użytkownik proszony jest o kontakt z supportem. Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących konta, celem potwierdzenia własności tegoż.

5) Wyłącznie żółte (bezpłatne) Bananki służą do zakupu doładowań PayPal. Nie można wymienić zakupionych Bananków (waluty serwisu) na doładowanie PayPal.

- Użytkownik nie może zakupić doładowania PayPal

6) Organizator zastrzega możliwość weryfikacji czynności użytkownika w serwisie oraz wstrzymanie wypłaty PayPal jeśli zachodzi podejrzenie, że Użytkownik nie dotrzymał postanowień niniejszego regulaminu.

7) Aby skorzystać z funkcjonalności wypłat PayPal Użytkownik musi zdobyć przynajmniej trzeci poziom konta w serwisie Bananki.pl oraz musi posiadać aktywne konto przez minimum czternaście dni.

8) Uwaga! Konto PayPal Użytkownika serwisu Bananki.pl powinno być zweryfikowane i gotowe do przyjmowania środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji transakcji w szczególności gdy usługodawca jakim jest PayPal blokuje lub zabezpiecza konto Użytkownika uniemożliwiając mu odbiór środków płatniczych.

 

Postanowienia dotyczące kart płatniczych Tango Card

1) Nie istnieje limit co do odbioru kart płatniczych oferowanych przez Tango Card, a to oznacza, że Użytkownik może dowolnie odbierać tego rodzaju nagrody.

2) Użytkownik wybierając nagrodę w postaci karty płatniczej Visa przyjmuje do wiadomości, iż Sedoc LLC nie ingeruje w postanowienia regulaminu kart płatniczych. Użytkownik rejestrując się na stronie Operatora Płatniczego (czyt. dalej Sponsora) potwierdza regulamin tegoż i stosuje się do jego postanowień.

3) Organizator zobowiązuje się do przechowywania danych o nagrodzie do momentu usunięcia konta przez użytkownika, co skutkuje wymazaniem takich danych.

 

Additional Terms and Conditions; EULAs
When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the "G2A Pay services provider") to make a purchase on our website, responsibility over your purchase will first be transferred to G2A.COM Limited before it is delivered to you. G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements and are not subject to the Terms on this website. 

With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or "EULAs") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.

We and/or entities that sell products on our website by using G2A Pay services are primarily responsible for  warranty, maintenance, technical or product support services for those Products. We and/or entities that sell products on our website are primarily responsible to users for any liabilities related to fulfillment of orders, and EULAs entered into by the End-User Customer. G2A Pay services provider is primarily responsible for facilitating your payment.

You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body.

For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at [email protected]

Questions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to [email protected].

Where possible, we will work with You and/or any user selling on our website, to resolve any disputes arising from your purchase.

Chat