Jak to działa

Regulamin konkursu Bananki.pl

Regulamin konkursu:

 

Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Wrzesień z Margonem - zbieramy fanów".

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3.  Organizatorem Akcji jest SEDOC LLC (Limited Liability Company) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa stanu Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki, zarejestrowana pod numerem L15000067459, z siedzibą 14 NE First Ave, 2nd Floor, Miami, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki zwana dalej „Organizatorem”.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2017, a kończy się w dniu 14.09.2017

 

 

Zasady konkursu

1.  Konkurs prowadzony jest w Internecie za pośrednictwem platformy portalu społecznościowego Facebook.pl.

2.  W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.

3. Wygrać w konkursie może osoba, która spełniła WSZYSTKIE warunki uczestnictwa w konkursie.

4. Konkurs skierowany jest do 2 oddzielnych grup.

4.1 Pierwsza grupę stanowią osoby, które nie są zarejestrowane poprzez portal www.bananki.pl do gry Margonem. Warunkami uczestnictwa w konkursie tej grupy są:

4.1.1 Wzięcie udziału w wydarzeniu dostępnym pod linkiem: https://www.facebook.com/events/518591428483590/

4.1.2   Rejestracja w grze Margonem poprzez link: https://www.bananki.pl/gry/margonem-43/

4.1.3  Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu jak największej ilości osób potencjalnie zainteresowanych ORAZ publikacja screena z widoczną liczba zaproszonych osób w komentarzu pod postem konkursowym na stronie wydarzenia.

4.2 Drugą grupę stanowią osoby, które są już zarejestrowane w grze Margonem.

Warunkami uczestnictwa w konkursie tej grupy są:

4.2.1 Polubienie fanpage’a stron Bananki.pl ( https://www.facebook.com/Banankipl/ ) oraz Margonem (https://www.facebook.com/margonem/ )

4.2.2. Wzięcie udziału w wydarzeniu dostępnym pod linkiem: https://www.facebook.com/events/518591428483590/

4.2.3  Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu jak największej ilości osób potencjalnie zainteresowanych ORAZ publikacja screena z widoczną liczba zaproszonych osób w komentarzu pod postem konkursowym na stronie wydarzenia.

5. Nagrody w konkursie. Dla każdej grupy przeznaczyliśmy 3x klucz steam, 2x paysafecard i 10x kody do Margonem. Liczba nagród ulegnie PODWOJENIU!! jeśli liczba uczestników przekroczy 500. NAgrody zostaną wybrane drogą losową.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagrody jest polubienie fanpage'a bananki.pl na Facebooku.

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub zleceniodawcy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

8. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia dnia po 3 dniach roboczych od zakończeniu konkursu.

9. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

10. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

11. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania. W przeciwnym wypadku, nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi konkursu.

12. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.

 

Prawa Autorskie

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza w konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać za pomocą wiadomości prywatnych na portalu Facebook.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

Dane osobowe:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Postanowienia pozostałe:

1.  Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu sprzedażowego.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

4.  Udział w konkursie jest dobrowolny.

5.  Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym, na adres  Cyrek Internet Technologies Spółka z o.o. z siedzibą na ul. Wschodnia 29, 95-100 Zgierz, z numerem NIP: 7322176412 z dopiskiem  "Wrzesień z Margonem - zbieramy fanów".


 

Chat